Sokobanja je banja u istočnoj Srbiji, 234 km od Beograda u blizini Niša, tačnije Aleksinca.

Smeštena je u kotlini između Rtnja(1566 m), Ozrena(1117 m) i Device, na nadmorskoj visini od 400 m, sa blagom klimom i lekovitim izvorima mineralnih voda.

Glavni rečni tok ove oblasti je Moravica. Ona je usecala svoju dolinu uz južni obod, pa je zato stvorena izrazita asimetrija njenog sliva. Kao veoma bitni objekti mogu se izdvojiti topli i mlaki termalni izvori, kojih ima ukupno šest. Termalni izvori Sokobanje spadaju medju najradioaktivnije u našoj zemlji. Topli izvori su ”Preobraženje" i ”Sv. Aranđel” koji obiluju velikom količinom vode i gasova. Temperatura vode ovih izvora kreće se između 40 i 46,50º C. Izvor mlake vode ”Banjica” nalazi se iznad banje, a temperatura vode varira između 28º C i– 36º C. Značajan je izvor hladne pijaće vode “Lepterija” i ”Ripaljka”. Zbog lekovitih izvora hladne i tople radioaktivne vode, Sokobanja je poznato i veoma posećeno klimatsko i turističko mesto.

Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 10,2°c. Leta su relativno topla,a zime su umereno hladne. Najhladniji mesec je januar -1,2°c, a najtopliji jul sa temperaturom od 19,5°c, tako da razlka između najtoplijeg i najhladnijeg meseca iznosi 20,7°C. Prosečna temperatura u vegetacionom periodu iznosi 15,5°c,a vegetacioni period počine od aprila i traje do kraja oktobra. Prosečna godišnja količina padavina je 677mm. Ovde se zapažaju dva maksimuma (maj-jun i novembar) i dva minimuma (januar-februar i oktobar). Najveći broj sunčanih sati ima leto sa maksimumom u julu (247h). Najmanje sunčanih sati ima zima sa minimumom u decembru (48h). U Sokobanji umereno jako vazdušne struje. Najčešće duvaju vetrovi iz zapadnog (W 15,76%), istočnog (E 14,03%) i jugozapadnog pravca (SW 12,08%). Ovakav raspored učestalosti vetrova po pravcu je posledica reljefa (kotlina, reke Moravice koja se pruža u pravcu zapad-istok). Kako je Banja okružena planinama Ozrenom, Rtnjem i Bukovikom, istočni i severozapadni vetar uslovljavaju nad Sokobanjom stalno kruženje svežeg šumskog vazduha. Promena vazduha u kotlini najviše se oseća u kasnim večernjim časovima. Najmanju učestalost imaju severni, severozapadni i jugoistočni vetar što je posledica zaklonjenosti tih pravaca planinama.

Vegetacioni pojasevi se, kao i klimatski i pedološki, smenjuju idući od podnožja ka vrhovima i imaju slodeći raspored: a) pojas belog graba pomešan sa cerom i sladunom; b) pojas belog graba sa javorom; c) pojas mečje leske; d) pojas bukove šume koja na zaklonjenijim padinama i osojnim strsnama prelazi u šumu kleke i smrče. Na istaknutijim vrhovima i strmim liticama Suve planine, Rtnja i Kučaja javljaju se još i crni bor i šume jele. Na kraškim terenima dominantnu ulogu imaju mešovite šume rasprostranjene na zaravnima i bilima. Iznad šumskog kata javljaju se pašnjaci sa stepskom travom na prisojnim i arkto-alpskim florističkim elementima na osojnim stranama. Najveći kompleksi sreću se na višim i nepristupačnijim krečnjačkim planinama. Šume se prostiru na oko 20 000 ha. Tu preovladava bukova, hrastova šuma, kao i četinari koji zauzimaju 1 300 ha. Izuzetnu florističku i zdravstvenu vrednost područja Sokobanje čini samoniklo lekovito bilje. Utvrđeno je prisustvo oko 200 vrsta (među kojima ima i endemskih) od kojih su najpoznatije rtanjski čaj, kantarion, majčina dušica, vranilovka, lipa, iva, hajdučica i dr.

Za Sokobanju su vezani i Lepterija, izletište koje se nalazi uz reku Moravica, i poznati srednjevekovni grad -Soko Grad (banjski). U blizini banje nalazi se slap Ripaljka, koji je periodičan i visok je dvadesetak metara. Sokobanja je poznata po manifestaciji "Prva harmonika". To je tradicionalno takmičenje harmonikaša koje se održava svake godine krajem avgusta.